Brand webu
Úvod   »   Záručné podmienky

Záručné podmienky

Poskytujeme 24 mesiacov záruku na výrobok, ktorý ste si zakúpili. Na doplnky a nabíjacie batérie, ktoré dodávame aj samostatne, poskytujeme záruku 6 mesiacov. Záruku je možné uplatniť iba vtedy, ak je originálny záručný list riadne vyplnený a výrobok bol zakúpený v maloobchodnej sieti v Slovenskej republike dodaný prostredníctvom spoločnosti Elvia Pro Slovakia.

V záručnej lehote budú odstránené všetky chyby spôsobené chybami materiálu alebo jeho spracovaním zadarmo alebo výmenou súčiastok alebo výrobkov, podľa rozhodnutia servisu.
 
Záruka sa nevzťahuje na nasledovné:
  • ak bol výrobok inštalovaný alebo obsluhovaný v rozpore s podmienkami uvedenými v návode na použitie alebo v rozpore s bezpečnostnými podmienkami požadovanými v SR.
  • ak bolo poškodené výrobné číslo, prípadne záručná plomba.
  • ak chyba vznikla neodborným zásahom do prístroja (vrátane zásahu a úprav neautorizovaným servisom).
  • ak chyba bola spôsobená vonkajšími vplyvmi, napr. znečistením, pri styku s vodou, v dôsledku prírodných či iných lokálnych udalosti (oheň, búrka), odcudzením.
  • ak bol výrobok mechanicky poškodený, napr. pri preprave alebo pri páde.
  • ak bol výrobok používaný na iné účely, ako bol určený alebo bola zanedbaná starostlivosť o výrobok.
  • na zmeny, ktoré časom vznikli normálnym používaním (pretrhnutý kábel, opotrebované náušníky a pod.) a na chyby, ktoré nemajú významný vplyv na hodnotu alebo funkčnosť výrobku.
V prípade uplatňovania záruky láskavo vráťte celý výrobok (vrátane príslušenstva) v pôvodnom obale a s dokladom od predajcu a správne vyplneným záručným listom. Dopravu od zákazníka do servisného strediska si hradí zákazník v plnom rozsahu. Táto záruka sa na dopravu nevzťahuje.
 
Táto záruka neumožňuje uplatňovať akékoľvek ďalšie nároky okrem vyššie uvedených.